DOPORUČENÍ ZAMĚSTNAVATELŮM K OCHRANĚ ZDRAVÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

19/03/2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a šířením koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ platí pro zaměstnavatele standardní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s jednou výjimkou, a to při provádění některých pracovnělékařských prohlídek (viz předchozí aktualita ze dne 16.03.2020).
 
V případě, že zaměstnavatel nemůže zajistit standardní opatření je třeba jednat např. s orgánem ochrany veřejného zdraví nebo oblastním inspektorátem práce o přechodném řešení, pokud je možné. Největším problémem může nyní být zajištění osobních ochranných pracovních prostředků (např. respirátorů) z důvodu jejich absence na trhu.
 
  

Níže uvádíme shrnutí základních opatření a doporučení proti šíření koronaviru

 
OMEZENÍ PROVOZU
 • Omezte provoz na minimum.
 • Omezte na maximální možnou míru vzájemný kontakt zaměstnanců.
 • Co nejvíce zaměstnanců z práce zcela uvolněte.
 • Omezení zbytných provozů.
 • Omezte činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s ostatními osobami (např. hotovostní platby, omezení pohybu externích dodavatelů a návštěv).


OMEZENÍ PRACOVNÍCH CEST
 • Pokud možno, zcela zrušte pracovní cesty nebo je omezte na minimum. Vyhýbejte se kritickým místům s velkým výskytem osob. Sledujte aktuální situaci a nevysílejte zaměstnance do nejvíce zasažených oblastí.
 • Využívejte elektronické komunikace.


ZAVEDENÍ HOME OFFICE
 • U zaměstnanců, u kterých to alespoň trochu jde, zaveďte home office – tedy práci z domova.
 • I zaměstnanci na home office musí respektovat všeobecná opatření proti šíření koronaviru (nošení roušek, respirátorů; dodržovat zásady osobní hygieny ...).


VYTVOŘENÍ DETAŠOVANÝCH PRACOVNÍCH TÝMŮ
 • Vytvořte pracovní týmy, které se v pracovní době společně nepotkají.
 • Tím lze zabránit přenosu koronaviru na větší počet zaměstnanců.
 • Toto se týká nejenom práce samotné, ale i potkávání se při stravování nebo osobní hygieně.


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
 • Zrušte hromadné firemní akce (školení, porady ...) a nahraďte je např. elektronickou komunikací.
 • Povinně noste roušku, respirátor nebo jinou improvizaci k omezení šíření kapének.
 • Zaměstnance zjevně nemocné (např. měření teploty u vstupu na pracoviště nebo měření teploty doma před odchodem do zaměstnání) nepouštějte na pracoviště.
 • Snižte kontakt mezi zaměstnanci a dalšími osobami vyskytujícími se na pracovišti na minimum.
 • Nepodávejte si ruce.
 • Dodržujte mezi sebou vzájemné rozestupy.
 • Zvyšte úklid pracovišť.
 • Zajistěte prostředky pro osobní hygienu.
 
V případě potřeby kontaktujte Krajskou hygienickou stanici na krizových linkách
nebo svého poskytovatele pracovnělékařských služeb
 
 
SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S PŘIJATÝMI OPATŘENÍMI
 • Seznamte všechny zaměstnance se zavedenými opatřeními, a to vlastními (interními) a také těch, které vyplývají z vládních nařízení.
 • Vyžadujte dodržování zavedených opatření.
 • Kontrolujte dodržování zavedených opatření.

PRAVIDLA OSOBNÍ HYGIENY
 • Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.
 • Postupujte dle doporučení Světové zdravotnické organizace - viz níže.

 

 

  

 

Hodně štěstí a pevné zdraví!


« zpět