BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní správa systémů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a bezpečnosti technických zařízení, a to s důrazem na zákonné povinnosti, smysluplnost a efektivitu.

 

ODBORNOST, OPRÁVNĚNÍ

Lidé s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnou kvalifikací - především s příslušným certifikátem nebo oprávněním a také absolventi Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 • Odborně způsobilá osoba v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 • Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

 • Specialista osobních ochranných pracovních prostředků

 • Certifikovaná osoba zavádění systému BOZP a PO

 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně a technik požární ochrany

 • Zkušební komisař obsluh motorových vozíků a instruktor obsluh motorových vozíků

 • Revizní technik elektrických zařízení

 • Revizní technik plynových zařízení

 • Revizní technik tlakových zařízení

 • Revizní technik zdvihacích zařízení

 • Osoba odborně způsobilá k provádění kontrol hasicích přístrojů a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

 • Kontrolní technik tělocvičného zařízení, dětských hřišť a sportovišť

 • Lektor obsluhy stavebních strojů