Bezpečnost práce

DOKUMENTACE
 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP dle platných právních předpisů
 • Osnova školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
 • Směrnice pro poskytování ochranných nápojů
 • Místní řád skladu
 • Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy
 • Dopravně provozní řád pro provoz motorových vozíků
 • Traumatologický plán
 • Prevence rizik
 • Kategorizace prací
 • Plán BOZP stavby
 • Další dokumentace na úseku BOZP

 

ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
 • Vypracování a vedení harmonogramu školení na úseku BOZP
 • Vedoucích zaměstnanců z předpisů BOZP
 • Zaměstnanců z předpisů BOZP
 • Řidičů motorových vozíků
 • Obsluhy zdvihacích zařízení
 • Obsluhy zdvihacích zařízení
 • Jeřábníků a vazačů
 • Práce ve výškách
 • Odborn0 způsobilosti v elektrotechnice
 • Obsluhy tlakových nádob
 • Obsluh plynových zařízení
 • Obsluhy kotelen (topičů)
 • Další odborná školení na úseku BOZP

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PRÁCE, KONTROLNÍ ČINNOST
 • Vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich vyloučení nebo snížení
 • Provádění pravidelných kontrol - prověrek stavu BOZP - vč. zápisu a stanovení opatření
 • Posuzování objektů, pracovišť a zařízení z hlediska pracovního prostředí
 • Šetření, likvidace a evidence pracovních úrazů
 • Vypracování a vedení harmonogramu odborné (školení) a zdravotní (pracovnělékařské prohlídky) způsobilosti zaměstnanců
 • Zastupování při výkonu státního odborného dozoru
 • Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami
 • Poradenská a konzultační činnost osobou odborně způsobilou v BOZP
 • Výkon koordinátora BOZP na staveništi