Všeobecné obchodní podmínky FS system s.r.o. platné od 1. 3. 2020

Obecná ujednání

Smluvní vztah a platnost těchto obchodních podmínek vzniká v okamžiku vytvoření klientského účtu u FS system s.r.o. nebo přímým nákupem služeb FS system s.r.o.. Toto je také považováno za závaznou objednávku služeb.

FS system poskytuje na vlastním webu www.fssystem.cz internetovou platformu pro klienty, kde nabízí svoje služby. Přístup k této platformě je prodáván přes licence.

Licence není zpoplatňována automaticky každoročně, proto není potřeba vypovídat licenci. Pokud však klient trvá na potvrzení ukončení, je nutné aby tak učinil písemnu výpovědí, doručenou na adresu FS System s.r.o. Písemná výpověď bude potvrzena formou elektronické zprávy zaslanou na kontaktní e-mail klienta (není-li smlouvou stanoveno jinak). Zálohování klientských dat není v rámci služeb a je pouze na vyžádání a bude zpoplatněno na základě individuální domluvy.

Poskytování FS system s.r.o. služeb internetové platformy může být okamžitě ukončeno na základě zjištění nekalých praktik nebo pro hrubého porušení povinností smluvních stran.

Platební i obchodní podmínky nebo fakturační politiku může poskytovatel kdykoliv změnit, podle vlastního uvážení. Klient souhlasí s tím, že FS system s.r.o. může zahrnovat zasílání určitých sdělení z FS system s.r.o. oddělení podpory, jako jsou oznámení o službách, administrativní zprávy a newslettery. Tato komunikace je považována za součást FS systém s.r.o. služeb internetové platformy a je možné se z odběru těchto sdělení odhlásit na základě výpovědi formou elektronické zprávy firmě FS system s.r.o.

 

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Poskytovatel je povinen zřídit a poskytovat licenci internetové platformy služeb FS system s.r.o. služeb v rozsahu dle objednávky klienta. Poskytovatel má povinnost spravovat klientská data a zajistit hladký provoz FS system s.r.o. služeb internetové platformy. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou nebo některým uživatelem v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
 • Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit poskytování služby, v případě, že tím odvrátí vznik nebo zabrání trvání škody poskytovateli, klientovi nebo třetím stranám.
 • Poskytovatel je odpovědný pouze za skutečné škody, které způsobí prokazatelným zanedbáním své povinnosti vyplývající z objednávky. Náhrada škody bude poskytnuta vždy pouze formou slevy z ceny poplatků za FS system s.r.o. licenci, nebo ceny tisku certifikátů. Poskytovatel služeb se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje klientů v souladu s platnými právními předpisy.
 • V případě přerušení služby z důvodu neuhrazení služby klientem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou přístupových údajů klientem.

 

Práva a povinnosti klienta

 • Klient na základě objednávky a následného zřízení licence FS system s.r.o. služeb internetové platformy získává právo používat tuto službu / licenci.
 • Klient se zavazuje zaplatit za poskytované řešení (licenci, tisk jednotlivých certifikátů) poskytovateli řádně a včas. Klient je povinen udržovat přístupové údaje v bezpečí.
 • Klient není oprávněn využívat služby ke zřízení vlastní činnosti, která by byla svou povahou konkurenční k činnosti poskytovatele, zejména k poskytování služeb pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Zřízení takovéto činnosti je považováno za hrubé porušení povinností klienta.
 • Klient je odpovědný za dodržování těchto podmínek u všech dílčích uživatelů, je odpovědný za legálnost svých vlastních vložených údajů do FS system s.r.o. internetové platformy služeb a za prostředky, kterými získal svá data, která jsou k dispozici v FS system s.r.o. internetové platformě.
 • Klient nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Klient nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu služby. Za závažné porušení povinností klienta je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby. Porušení tohoto článku opravňuje poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných klientovi. V případě hrubého porušení těchto povinností dojde k okamžitému zrušení služby / licence FS system s.r.o. služeb internetové platformy bez jakýchkoliv náhrad.
 • V případě zjištění závady v provozu FS system s.r.o. služeb internetové platformy, uplatní klient reklamaci služby neprodleně po zjištění písemně na e-mail: chovanec@fsysstem.cz
 • Cena služby (tisk jednotlivých certifikátů), cena licence a platební podmínky jsou stanoveny dle aktuálního ceníku poskytovatele. Poskytovatel má právo změnit ceny a to pro každého klienta individuálně.
Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.