Požární ochrana

DOKUMENTACE

 • Vypracování a vedení dokumentace PO dle platných právních předpisů
 • Začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení PO

 • Požární řád

 • Požární poplachové směrnice

 • Požární evakuační plán

 • Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)

 • Řád ohlašovny požárů

 • Tematický plán a časový rozvrh školení PO

 • Požární kniha

 • Požárně bezpečnostní řešení

 • Další dokumentace na úseku PO

 

ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

 • Vypracování a vedení harmonogramu školení a odborné přípravy na úseku PO
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců a externích zaměstnanců
 • Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů PO

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ PRÁCE, KONTROLNÍ ČINNOST
 • Stanovení  množství, druhů a typů věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • Dodávky věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • Provádění pravidelných kontrol - preventivních požárních prohlídek - vč. zápisu a stanovení opatření
 • Zastupování při výkonu státního požárního dozoru
 • Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami
 • Kontroly věcných prostředků PO a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
 • Poradenská a konzultační činnost osobou odborně způsobilou v PO