NOVÉ POVINNOSTI V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU

02/03/2021

Usnesení vlády z tohoto a minulého týdne přináší zaměstnavatelům nové povinnosti v souvislosti se zvládnutím pandemie koronaviru. Níže uvádíme jejich přehled.

 

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ

V provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének.

 

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Jsou stanoveny výjimky z provádění pracovnělékařských prohlídek

Pokud u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

 

Dále u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

 

Vláda také uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.

Lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, jsou i nadále platné, a to

a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
  • 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
  • 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
  • 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
  • 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.


TESTOVÁNÍ

ZAMĚSTNAVATELENÉ S ALESPOŇ 250 ZAMĚSTNANCI

  • od 3.3. vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat nejpozději k 12.3.
  • následně testovat každých 7 dní

ZAMĚSTNAVATELENÉ S 50 AŽ 249 ZAMĚSTNANCI

  • od 5.3. vyzvat zaměstnance, aby se nechali otestovat nejpozději k 15.3.
  • následně testovat každých 7 dní
 

VÝJIMKY Z TESTOVÁNÍ

  • zaměstnanci, kteří v uplynulém období prodělali onemocnění COVID-19
  • zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office)

 

RESPIRÁTORY, ROUŠKY

Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit své zaměstnance na pracovišti ochranou dýchacích cest proti šíření kapének, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).

 

Ochranou dýchacích cest proti šíření kapének se rozumí respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

 

Při používání výše uvedené ochrany dýchacích cest je třeba se řídit informací na obale (doba použití, vhodnost do určitých typů prostředí, správnost používání atd.).

 

Pokud nechcete řešit, zda konkrétní rouška je vhodná, je vždy lepší volbou respirátor, který je ovšem podstatně dražší.

 

Bohužel v praxi se mohou vyskytovat dílčí nejasnosti ohledně plnění stanovených opatření. I tak budou v příštích týdnech jejich dodržování namátkově kontrolovat místně příslušné krajské hygienické stanice.


« zpět