FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENTIVNÍCH NEBO NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

05/12/2012

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje provozovatelům, kteří vykonávají jednu z uvedených činností, povinnost zabezpečit finanční zajištění, a to ve výši možných nákladů v souvislosti s případnou ekologickou újmou.

 

Jedná se o tyto činnosti:

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu.

Provozovatel byť jen jedné z výše uvedených činností je povinen provést hodnocení rizik  podle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a  bližších podmínkách finančního zajištění, ke stanovení zda popř. v jaké výši musí zabezpečit finanční zajištění.

 

Bez zabezpečení finančního zajištění nelze vykonávat uvedené činnosti, a to od 1. ledna 2013.

 

Finanční zajištění nemusí  zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč popř. vyšší než 20 000 000 Kč, ale je současně registrován v Programu EMAS nebo např. má certifikaci systému enviromentálního řízení ČSN EN ISO 14 000. Dále finanční zajištění nemusí zabezpečit provozovatel vypouštějící odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.